Realizacje w roku 2013

 • Remont nawierzchni Drogi Krajowej 45, 46, 46A konsorcjum Remost
 • Remont nawierzchni Drogi Krajowej 45, 94, 94c, A4
 • Roboty związane z odwodnieniem dróg,remontem chodników cz.3 drogi 11,42,43 i 45 Rejon Kluczbork
 • Odtworzenie nawierzchni jezdni m.Szczedrzyk
 • Przebudowa dróg Kowale ul.Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów-Koziel
 • Remont nawierzchni DK 45,94 i 94 c w okresie 4 lat
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opoatów
 • Utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gmin Tworóg oraz Krupski Młyn
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec - Zadanie nr 2 - Rejon II
 • Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich w powiecie tarnogórskim
 • Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego - Zad III
 • Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez PZD w Kłobucku w sezonie 2012/2013
 • Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich na terenie powiatu żywieckiego
 • Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich na terenie powiatu cieszyńskiego
 • Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego - Zad I, II, III
 • Sprzedaż destruktu pozyskanego z frezowania - 10000 t
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4545E Sieniec-Lututów w m. Łagiewniki od km 11+791,60 do km 12+771 o dł. 0,979,40 km
 • Remont ul. Moniuszki wraz z budową chodników w m.Wieluń
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole - Komprachcice na odc. Chmielowice - Osiny - II etap
 • Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarębice Gmina Przyrów
 • Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
 • Wykonanie remontów nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 - 2014 z podziałem na zadania
 • Rozbudowa dróg powiatowych nr 1500 E i 1901 E w Sulmierzycach w zakresie budowy ronda wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, budowy chodnika, wjazdów i ciągu pieszo - rowerowego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1500 E na odcinku Sulmierzyce Antoniówka w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej (etap I) i ciągu pieszo - rowerowego (etap II, III i IV)
 • Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych - gmina Wręczyca
 • Wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Rząśnia
 • Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
 • Naprawa nawierzchni dróg gminnych po przekopach kanalizacyjnych etap III w Gminie Kolonowskie
 • Roboty bitumiczne w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle.
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach na odcinku o długości ok. 330 mb
 • Świadczenie usług w zakresie robót drogowych w 2013 roku na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn
 • Remont nawierzchni ul. Piechoty w Woźnikach
 • Przebudowa drogi powiatowej 2351 S (ulica Stalmacha) na odcinku od skrzyżowania z DK nr 11 do skrzyżowania z DW nr 906 w miejscowości Lubliniec
 • Bieżące utrzymanie jezdni, chodników i pobocza dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego Zadanie 5
 • Odbudowa drogi powiatowej nr 1096S Podlesie - Przyrów w km 0+424 - 5+953, gmina Przyrów i w km 5+953 - 7+750, gmina Lelów
 • "Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r" Część II: Remont drogi gminnej w miejscowości Cielętniki, droga na działkach nr 298 od km 0+000 do km 0+250 i nr 304 od km 0+010 do km 0+180.
 • "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2013"
  ZAD. 1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego z mechanicznym obcięciem krawędzi w szacunkowej ilości 600 Mg
  ZAD. 3 Likwidacja istniejących przełomów w nawierzchni jezdni - w technologii przełom ciężki, w szacunkowej ilości 1000 m2
 • Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1052S Hutki - Starcza w km 0+000 - 2+080 i nr 1022S Dębowa Góra - Hutki w km 3+718 - 5+000 w m. Hutki gmina Konopiska
 • Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w roku 2013.
 • Przebudowa drogi bocznej od ul. Gliwickiej w Ligocie Górnej
 • Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Rudniki, Łazy, Młyny
 • Remont DP Nr 1329O Oś DK 45 w km 0+000 do 2+835,00 o dł. 2835,00 m.
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lasowice Wielkie wraz przebudową zjazdu z drogi powiatowej
 • Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2013 r z podziałem na 3 zadania
 • Modernizacja drogi powiatowej Nr 2951S Wielowieś - Kieleczka
 • Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z chodnikami - m.Kluczbork
 • Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej Nr 3810 S ul. Słowackiego w Myszkowie
 • Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 598114S w miejscowości Chmielarze
 • Wykonanie remontu ulic: Zachodniej, Prusa i Zielonej w Koniecpolu wg. załączonych przedmiarów
 • Zakup mieszanki mineralno asfaltowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w roku 2013.
 • Budowa ul. Curzydły w Kluczborku
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Sobieskiego w Lublińcu
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wielun- Skomlin-Toplin:
  - w m. Mokrsko odc. o łącznej dł. 1.19 km
  - w m. Skomlin odc. PT2-KT2 od km 0+500 do km 1+000 o łącznej długości 0.500 km
 • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
 • Wykonanie miejsca postojowego pojazdów w leśnictwie Łaziska oddział 192 c
 • Wykonanie miejsca postojowego pojazdów w leśnictwie Krupski Młyn oddział 420 c
 • Wykonanie remontu drogi gminnej nr 0812030 w m. Broniec
 • Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce Nr 115
 • Budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w m. Zendek nr drogi 3210 S(na odcinku od kościoła do szkoły) - budowa elementów odwodnienia
 • Remont drogi gminnej ul. 1 Maja w Strzebiniu
 • Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich Nr 789, 905, 906, 907, 908 na terenie powiatu lublinieckiego w okresie od 01.07.2013 r. do 30.11.2013 r.
 • Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy nakładek bitumicznych
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Sulmierzyce - Filipowizna na odcinku od km 0+207 do km 0+547
 • Remont nawierzchni drogi gminnej 100919 O Zawisna - Kuźniczka - Strojec
 • Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Olsztyn
 • Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w miejscowości Domaszowice, ul. Kolejowa.
 • Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1939 O w m. Nowe Karmonki
 • Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1920 O w m.Jelonki
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice - Nowa Wieś .Etap II
 • Odnowy nawierzchni bitumicznych - nakładki asfaltobetonowe docelowe w Tarnowskich Górach
 • Remont dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r. Część II: Remont drogi gminnej w miejscowości Święta Anna , droga na działce nr 371 od km 0+000 do km 0+300
 • Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wydrzyn
 • Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul.1-go Maja w Myszkowie , na odcinku od km 1+180 do 1+560
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4534E Łagiewniki-Czarnożyły-Gromadzice w m. Czarnożyły od km 0+000 do km 0+279 o dł. 279 m
 • Budowa i przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrowa.
 • Remont nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej ( kategoria ruchu średni i ciężki ) mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco z podziałem na 3 zadania
 • Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 45, 46 i 46a na terenie Rejonu w Opolu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 12 miesięcy
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Przyrowie Gmina Przyrów
 • Remont drogi gminnej Rososz - Świątkowice na długości 590 mb
 • Remont ul. Wielkoborskiej (droga nr 601 106 S) w miejscowości Gorzelnia Stara, gmina Blachownia od km 0+375 do km 1+684
 • Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żmuda, Lututów, dz. nr 81 i 225 (droga powiatowa nr 4545 E)
 • Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drobnicach na odcinku Kolonia Żychta - Niwa - Stara Wieś
 • Wykonanie remontu drogi Wąsosz-Łysaków na odcinku od 2+000 do 3+000
 • Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi Piaski - Kamyk
 • Wykonanie remontów nawierzchni na autostradzie A-4 na odcinku od km 193+965 do km 281+686 na terenie województwa opolskiego w okresie 4 lat ( 2013 - 2017)
 • Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Tworogu Małym
 • Wykonanie przebudowy dróg - gmina Rząśnia
 • Remont dróg gminnych ul. Lublinieckiej i Zachodniej w Rusinowicach
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1058S w m. Brzeziny ul. Staszica w km 0+344 - 3+114, gmina Poczesna
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4733 E ul. Wieluńska w miejsc. Wieruszów
 • Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Ludowej w Toszku w ramach zadania: "Modernizacja dróg powiatowych Nr 2988S ul. Ludowa oraz Nr 2990S ul. Górnośląska w Toszku" - etap I
 • Utrzymanie zimowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Kalety
 • Utrzymanie zimowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin Świerklaniec oraz Radzionków
 • Utrzymanie zimowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin Tworóg oraz Krupski Młyn
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej: nr 4709 E relacji Kaski - Ostrówek, nr 4713 E relacji Węglewice - Galewice, nr 4706 E relacji Wieruszów - Cieszęcin - Osiek - Węglewice
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica - Smolnica - odcinek od km 5+500 do km 6+000
 • Przebudowa ul. Glinianej w Zawierciu wraz z odwodnieniem - etap II
 • Przebudowa drogi w miejscowości : Bugaj Radoszewicki, Zmyślona - Mierdzianów, Laski - Pieńki Laskowskie, Borki, Radoszewice - Pasieka, Radoszewice - Słomiana w Gminie Siemkowice w Gminie Siemkowice
 • Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Lipnik - Podbór w Gminie Siemkowice
 • Przebudowa dróg na terenie gminy Widawa
 • Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej w Jeżowej w km 0+000-0+240, 0+240-0+585 i 0+240-0+490 wraz z remontem przepustów w km 0+585 i 0+575.
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 786 od km 27+500 w miejscowości Święta Anna do km 38+796 w miejscowości Koniecpol - etap II od km 30+367,83 do km 34+665,00.
 • Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Górnej w Bojszowie
 • Remont ul. Moniuszki wraz z budową chodników
 • Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 103119O ul. Szkolnej w Kolonowskiem
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m
 • Przebudowa ciągu dróg w m. Słowik, ul. Równoległa (0+166-0+350 i 0+450-1+850) i ul. Spacerowa (0+000-0+800) o długości 2,384km.
 • Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
 • Remont ul. Senatorskiej w Praszce
 • Utwardzenie powierzchni leśnej Truszczyca (63/92 - 58/86)
 • Przebudowa drogi gminnej w Miedźnie
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Piaskowa w Rudnikach
 • Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich nr 789, 905, 906, 907, 908 na terenie powiatu lublinieckiego w okresie od 01.12.2013 r. DO 31.10.2015 r.
 • Wykonanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Knieja w ciągu drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec - Zębowice
 • Przebudowa ul. Glinianej w Zawierciu wraz z odwodnieniem - etap II - roboty uzupełniające
 • Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa
 • Dostawy soli drogowej 300t - gmina Mykanów
 • Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Bieliki
 • Wykonanie prac związanych z wymianą sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielnianej w Lublińcu
 • Modernizacja drogi ul. Leśnej w miejscowości Ciasna
 • Remont drogi powiatowej nr 1782 S Irządze-Sadowie w km 0+802 do 4+054 wraz z przepustem w km 2+673
 • Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Kochcicka w miejscowości Glinica
 • Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ul. Górny Las w Żelisławicach
 • Dostawa soli drogowej kamiennej niezbrylającej wraz z transportem w ilości 350 ton
 • Modernizacja ul. Jagodowej wraz z poboczami
 • Dostawa soli drogowej DR do zimowego utrzymania dróg
 • Remont nawierzchni ul. Bema w miejscowości Ciasna, km 0+000-1+000
 • Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza
 • Bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa, Jałowcowa w Wieruszowie oraz kanalizacji deszczowej ulic Jałowcowej i Leśnej
 • Remont drogi gminnej w m. Posmykowizna gm. Działoszyn
 • Roboty w zakresie naprawy i utrzymania nawierzchni dróg i chodników administrowanych przez Rejon w Lublińcu
 • Świadczenie usług odśnieżania i utrzymania w czystości terenów administrowanych przez JW 4217 z podziałem na 9 zadań - zad. 8 - Lubliniec przy ul. Sobieskiego 35, Lubliniec - Strzelnica Garnizonowa
 

Tytuł projektu
Modernizacja "Działu ziemnego" poprzez zakup nowoczesnego sprzętu drogowego w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług.


Nazwa beneficjenta: P.H.U. Larix Sp. zo.o.


Wartość projektu: 1 266 360,00 PLN
Kwota dofinansowania: 415 200,00 PLN


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"


RPOWŚ

Tytuł projektu
Odnowa uszkodzonych jezdni przy użyciu wysokowydajnego recyklera na zimno do stabilizacji gruntu "na miejscu".


Nazwa beneficjenta: P.H.U. Larix Sp. zo.o.


Wartość projektu: 1 536 775,53 PLN
Wartość dofinansowania: 439 917,62 PLN


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"


RPOWŚ